Na današnji dan je oslobođeno Sarajevo u Drugom svjetskom ratu

Foto: Wikipedia/Facebook Historijski arhiv Sarajevo

Partizanske jedinice su 6. aprila 1945. godine oslobodile Sarajevo od njemačkih i snaga Nezavisne Države Hrvatske, koje su sačinjavale ustaše, sa dijelovima muslimanskih jedinica.

Poslije neuspjeha njemačke protivofanzive u Mađarskoj, Hitler je 20. marta 1945. godine odobrio da se Sarajevo napusti.

U to vrijeme, u okupiranom Saajevu, iz kog su protjerani Srbi i Jevreji, u sastavu glavnog njemačkog 21. brdskog armijskog korpusa su se nalazile 181. divizija, ojačana pukom “Bergman”, ostaci 369. legionarske divizije, SS divizija “Princ Eugen”, SS policijski puk Nagel, Štab 81. puka za obezbjeđenje…

Od ustaško-domobranskih snaga, koje su sačinjavali mahom Hrvati, ali i muslimanski mladići, njemačkom brdskom armijskom korpusu su bili potčinjeni 8. i 15. divizija, ostaci 9. divizije, kao i brojne snage ustaške seoske milicije.

U toku napada, jedinice 3. korpusa oslobodilačke vojske su razbile neprijateljske zaštitničke dijelove i do mraka doprle do ivice grada, zaobilazeći neprijateljske utvrđene tačke Veliki Glog i Šiljato Brdo. Uz slabiji otpor neprijatelja, one su zauzele centar grada i Marijin Dvor.

Tek je u rejonu 530 električne centrale, 38. divizija je naišla na jak otpor neprijatelja, podržanog sa pet tenkova.

U oštroj borbi je neprijatelj bio razbijen, pa je tokom noći između 5. i 6. aprila produženo čišćenje grada, u kom je jedino još 334. puk njemačke 181. divizije, kome je upadom 38. divizije u grad bila presječena odstupnica, pružao snažan otpor.

Za to vrijeme, 37. divizija je zauzela Brus, Trebević i Palež, a potom s juga izbila na ivicu grada i u toku noći ovladala lijevom obalom Miljacke.

U sam grad je ušla 3. divizija, dok je njena 7. brigada, bila orijentisana pravcem Ilidža – Blažuj. Na taj način je 6. aprila ujutro čitav grad bio zauzet i očišćen od neprijatelja. 

Izvor SRNA
Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti vidljiva.